Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Đơn giá XDCT tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 678/QĐ-UBND

15-11-2017
Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang gồm các phần sau:
  1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
  2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
  3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
  4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Tập đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); Phần khảo sát; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc  Giang.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) bao gồm các chi phí sau

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công;    riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Bắc Giang thời điểm tháng 7/2017 theo Công bố số 07/CBGVLXD-LS ngày 31/7/2017 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính và Công văn số 1192/STC-QLGCS ngày 04/8/2017 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá VLXD để lập bộ đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca  máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang. Giá các loại vật liệu trong tập  đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng. Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán cần xác định chi phí vật liệu chính tại thời điểm để  bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ   chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế,    sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá là chi phí lao động của công nhân trực   tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây  dựng.

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá đã tính toán bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác  định chi phí nhân công trong đơn  giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016  của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2016/TT-BXD).

Đơn giá nhân công tính toán trong bộ đơn giá này được áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn thành phố Bắc Giang công bố tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Đơn giá nhân công  trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó, mức lương   cơ sở đầu vào là: 2.154.000 đồng/tháng; hệ số lương theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng (theo quy định tại Điều 4, Phụ lục số 1, 2 Thông tư số 05/2016/TT-BXD). Đơn giá nhân công đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo   đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu  tố thị trường, và   các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo  hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) được tính cho loại công tác nhóm I theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Đối với các loại công tác xây lắp của các công  trình thuộc nhóm II theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD cho phù hợp.

Chi phí máy thi công:

  • Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị trực tiếp thực hiện thi công bao gồm cả máy và thiết bị chính, phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
  • Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để xây dựng chi phí máy trong đơn giá này tính toán theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các định mức hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng theo công bố tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng.
  • Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy.
  • Đơn giá nhiên liệu (mức giá chưa bao gồm thuế VAT):

+ Điện: 1.622 đồng/kwh.

+ Dầu diesel: 12.345 đồng/lít.

+ Xăng A92: 15.218 đồng/lít.

Đơn giá nhân công điều khiển máy được áp dụng đơn giá nhân công điều khiển máy thi công trên địa bàn thành phố Bắc Giang công bố tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc  Giang.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại đơn giá Bắc Giang hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA